Driestar onderwijsadvies

Directeur
drs. L. N. Rottier en drs. R.W. Zoutendijk
KvK
41174339

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal.

Wij zijn een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werken nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.

Ons ideaal is mooi en goed onderwijs voor kinderen en jongeren: onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit. We willen vanuit onze kernwaarden aanspreekbaar zijn op toewijding, betrouwbaardheid en bewogenheid. 

 

Bezoekadres Gouda

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opvoedondersteuning
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Pesten
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Sociale competentie
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • 1-zorgroute
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Procesbegeleiding
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • ICT in het onderwijs
 • Aansluiting po-vo
 • Brede school
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Hechtingsproblematiek
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Personeel & Organisatie
 • Management
 • Beginnende gecijferdheid
 • Getallen
 • Meten en meetkunde
 • Referentieniveaus rekenen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus
 • Groepsplannen
 • Toetsing / Analyse
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Leerlingvolgsysteem
 • Doorlopende leerlijnen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuureducatie
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • MBO
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer