Applicatiecursus Specialisatie vrijeschoolonderwijs, opleiding tot vrijeschoolleraar onderbouw

Prijs

€1.075,00

Duur

2 jaar, 10 dagen per schooljaar

Punten

174 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Door de groei van bestaande vrijescholen en initiatieven voor nieuwe vrijescholen is de verwachting dat op zeer korte termijn nieuwe vrijeschoolleerkrachten gezocht worden. BVS schooladvies (BVS) wil daarom beginnende en ervaren leerkrachten een omgeving bieden om te groeien in het vrijeschoolleraarschap.

Bekwaamheid vergroten
Veel leerkrachten die zich met vrijeschoolonderwijs willen verbinden, zijn in brede zin startbekwaam voor het onderwijs. Sommige leerkrachten die van Hogeschool Leiden komen zijn tevens startbekwaam op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Toch kan in beide gevallen ondersteuning in de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek gewenst zijn. Hiervoor zijn applicatiecursussen van toepassing. Verschillende hiervan (VSPabo Leiden, Athenascholen Deventer en VS de Regenboog Eindhoven) zijn al gestart en vol. Daarom biedt BVS nu een nieuw te starten applicatiecursus aan; Specialisatie vrijeschoolonderwijs.

Doelgroep
Deze cursus richt zich op leerkrachten van groep 1 tm 8 en is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:
- leerkrachten met een regulier Pabo diploma,
- leerkrachten uit de invalpool,
- leerkrachten die al werken in de vrijeschool maar zich in één of meerdere vakken willen verdiepen.

Leerkrachten die al vakbekwaam zijn en hun bekwaamheid willen uitdragen en verdiepen. Deze leerkrachten leveren een bijdrage aan inhoud en vormgeving van de cursus.

Opzet cursus
De cursus draagt het karakter van een permanente scholing. Thema’s die de rode draad door de scholing van het eerste jaar vormen zijn:
- Antroposofische menskunde
- Temperamenten
- Vertelstof & vertellen
- Kunstzinnig; beeldende en plastische activiteiten.

Doelstelling
Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school. Daarbij komen vragen voorbij als: Wat vraagt de vrijeschool van mij als leerkracht? Hoe leer ik omgaan met het vrije ontwerp van de lessenseries? Welke kunstzinnige vaardigheden moet ik daarvoor scholen?

Naast de aanwezigheid bestudeert de cursist tenminste één kunstzinnig vak en krijgt het ‘in de vingers’. Ook reflecteert de cursist regelmatig het aangeleerde  door een opdracht / klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer cursisten al voor de klas staan of een stageplek hebben, waarin ze dergelijke opdrachten kunnen uitvoeren.

Portfolio
Deze cursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Voor meer informatie klik hier (eisen lerarenregister).

Opbrengsten

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het volgende. De deelnemer:
- is thuis in de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur 
- kan met verworven moed en inzicht (nieuwe) keuzes maken binnen de eigen school.
- heeft tenminste één kunstzinnig vak 'in de vingers'.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
Recensies